Πρακτική

Ομάδες φοιτητών 2013-2014
Γ' Εξάμηνο (Α' Ομάδα) Γ' Εξάμηνο (Β' Ομάδα)

Ε' Εξάμηνο

Οδηγίες συγγραφής εργασίας

Z' Eξάμηνο
Πρόγραμμα

Εργαλεία Αποτίμησης της Πρακτικής Άσκησης (Νέο!!!)

 Θέματα Πρακτικής Άσκησης 2013 -2014


 Αξιολόγηση του σχεδίου εργασίας

Υποχρεώσεις των φοιτητών  μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής  άσκησης

Οδηγίες για τη δημιουργία Posters

 


 Εκπαιδευτικό υλικό

Η αρπαγή της κότας Θα κατεβάσω το φεγγάρι Ήταν ένα μικρό Ο Αλέξανδρος

 


 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Π.Τ.Ν. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι & ΙΙ


Υπεύθυνη Καθηγήτρια: κ. Σακελλαρίου


 

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται το εαρινό εξάμηνο( Η΄ εξάμηνο σπουδών), στο πλαίσιο του υποχρεωτικού μαθήματος Διδασκαλία – Εφαρμογές ΙΙ. Ωστόσο, η προετοιμασία της Πρακτικής Άσκησης αρχίζει από το Γ΄ εξάμηνο σπουδών, με την καθοδήγηση του καθηγητή που έχει την ευθύνη αυτού του μαθήματος, αλλά και την συνεργασία αποσπασμένων εκπαιδευτικών του Τμήματός μας.

Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο των μαθημάτων της Προσχολικής Παιδαγωγικής είναι να συμβάλλει σε συνδυασμό με τη θεωρητική εκπαίδευση, στην ανάπτυξη της ικανότητας του μελλοντικού/ής νηπιαγωγού : α. να παρατηρεί και να αναλύει το πλέγμα δυναμικών σχέσεων και αλληλεπιδράσεων που λαμβάνουν χώρα στην τάξη του νηπιαγωγείου β. να οργανώνει και να κατευθύνει τη μαθησιακή διαδικασία γ. να αναλύει τη διδασκαλία με κριτικό πνεύμα και δ. να αναπτύξει στοχαστικοκριτική διάθεση.

Συγκεκριμένα:

Στο Γ΄ εξάμηνο των σπουδών τους οι φοιτητές παρακολουθούν ανά δύο, για μια εβδομάδα, το πρόγραμμα ενός δημόσιου νηπιαγωγείου της πόλης των Ιωαννίνων.
Προηγούνται τρίωρα μαθήματα ενημέρωσης και στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης αναστοχασμού και συζήτησης, από την υπεύθυνη καθηγήτρια (κ. Σακελλαρίου).

• Καταγραφή των ημερήσιων δραστηριοτήτων του προγράμματος
• Συστηματική Παρατήρηση

Στο Δ΄ εξάμηνο, στο πλαίσιο του μαθήματος Προσχολική Παιδαγωγική –Διδακτικές Προσεγγίσεις, επιχειρείται η εξοικείωση των φοιτητών με Διδακτικές Προσεγγίσεις της Προσχολικής Παιδαγωγικής και εργασίες που δίνουν τη δυνατότητα στο μελλοντικό εκπαιδευτικό να σχεδιάζει, να εφαρμόζει και να αξιολογεί αποτελεσματικά την παιδαγωγική διαδικασία.
• Προβολές με βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες
• Συζήτηση με τους φοιτητές

Στο Ε΄ εξάμηνο, στο πλαίσιο του μαθήματος Προσχολική Παιδαγωγική –Σύγχρονες Διδακτικές Προτάσεις (Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό), εξετάζονται ζητήματα επιστημολογίας και μεθοδολογίας της παιδαγωγικής επιστήμης και αξιοποίησή τους στους χώρους εφαρμογής στο Νηπιαγωγείο.
• Μέσα από διαλέξεις, παρουσιάσεις εργασιών, συζητήσεις, προβολή βιντεοσκοπημένων διδασκαλιών και όταν μας δίνεται η δυνατότητα φροντιστηριακών ασκήσεων σε ομάδες (όταν υπάρχουν αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί ή έχουμε τη δυνατότητα βοήθειας από μεταπτυχιακούς φοιτητές) υποστηρίζουμε την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών στο Γ΄ έτος των Σπουδών τους.

Συγκεκριμένα:

Στο Ε΄ και στο Στ΄ εξάμηνο (Γ΄ έτος) οι φοιτητές παρακολουθούν τρεις ή τέσσερις μαζί, για μια εβδομάδα το ημερήσιο πρόγραμμα του Πειραματικού Νηπιαγωγείου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 και Νηπιαγωγείων της πόλης των Ιωαννίνων.

Προηγούνται τρίωρα μαθήματα ενημέρωσης για όλους τους φοιτητές και στο τέλος κάθε μήνα για ολόκληρο το ακαδημαϊκό έτος της Πρακτικής Άσκησης ακολουθεί αναστοχασμός και συζήτηση με τις ομάδες των φοιτητών που ολοκλήρωσαν την Πρακτική τους Άσκηση από την υπεύθυνη καθηγήτρια (κ. Σακελλαρίου).

Οι φοιτητές στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης:
• Συμμετέχουν - εφόσον τους ζητηθεί από τους εκπαιδευτικούς της τάξης στις δραστηριότητες του προγράμματος.
• Καταγράφουν και παρατηρούν τις δραστηριότητες του προγράμματος. Ολοκληρώνοντας λαμβάνουν σχετική Βεβαίωση από τη διεύθυνση των Νηπιαγωγείων, την οποία και καταθέτουν στην ομάδα υποστήριξης των Πρακτικών Ασκήσεων (αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές).

Στο Ζ΄ εξάμηνο, στο πλαίσιο του μαθήματος Διδασκαλία – Εφαρμογές Ι (Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό) εξετάζονται σύγχρονα προβλήματα διδακτικής προσέγγισης της προσχολικής εκπαίδευσης. Το μάθημα περιλαμβάνει θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος.

Στο θεωρητικό μέρος περιλαμβάνονται ενότητες όπως:
• Σχεδιασμός Διδακτικών Ενοτήτων
• Θεωρητική διαπραγμάτευση του τομέα οργάνωσης και σχεδιασμού της διδακτικής πράξης
• Προτάσεις για εποικοδομητική προσέγγιση του διδακτέου, αναλύοντας τους επιμέρους τομείς
• Οι αρχές της διδασκαλίας στηρίζονται στις αρχές της μεθόδου Project.
Στο εργαστηριακό μέρος περιλαμβάνονται οι εξής ενότητες:
• Διδασκαλίες –Οργάνωση δραστηριοτήτων στην πράξη
• Οργάνωση σχεδίων προγραμμάτων
• Οργάνωση σχεδίων προγραμμάτων
• Υλοποίηση δραστηριοτήτων στην πράξη
• Υλοποίηση σχεδίων εργασίας
• Μικροδιδασκαλίες – Ασκήσεις
• Οι φοιτητές σχεδιάζουν και υλοποιούν σχέδια προγραμμάτων αξιοποιώντας τη διαθεματική προσέγγιση στις διαδικασίες μάθησης. Συγκεκριμένα κατά ομάδες (4-6 ατόμων), παρουσιάζουν υποχρεωτική εργασία στο πλαίσιο του μαθήματος
• Προηγούνται φροντιστηριακά μαθήματα (τουλάχιστον 2-3) από τις αποσπασμένες νηπιαγωγούς.
• Η εργασία διορθώνεται και ακολουθεί συζήτηση με τους φοιτητές.

Στο τέλος κάθε θεωρητικού μαθήματος οι φοιτητές παρουσιάζουν με την ομάδα τους το εργαστήριο της προηγούμενης εβδομάδας. Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές-μελλοντικοί νηπιαγωγοί θα έχουν παρουσιάσει, αλλά και παρακολουθήσει διαδραστικά όλες τις εργαστηριακές δράσεις του εργαστηριακού μαθήματος.

Το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος Διδασκαλία Εφαρμογές Ι εργάσθηκαν με βάση το μοντέλο «Μάθηση μέσω σχεδιασμού» (περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας και στη σχετική ιστοσελίδα του εν λόγω προγράμματος).

 Στο Η΄ εξ. στο πλαίσιο του μαθήματος Διδασκαλία –Εφαρμογές ΙΙ (Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό), οι φοιτητές παρακολουθούν αρχικά τέσσερα μαθήματα, όπου εξετάζονται παιδαγωγικά και μεθοδολογικά ζητήματα, ενώ γίνεται θεωρητική διαπραγμάτευση του τομέα οργάνωσης και σχεδιασμού της διδακτικής πράξης. Παράλληλα πραγματοποιούνται φροντιστηριακές και εργαστηριακές ασκήσεις σε ομάδες.

• Στη συνέχεια ακολουθεί η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών για τέσσερες εβδομάδες σε δημόσια ή ιδιωτικά νηπιαγωγεία της πόλης των Ιωαννίνων, η οποία είναι υποχρεωτική.
Στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης των τεσσάρων εβδομάδων οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να διαχειριστούν μόνοι τους την τάξη του νηπιαγωγείου, ενώ με την ολοκλήρωση του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης παρουσιάζουν μαζί με τα νήπια στους γονείς και στο εκπαιδευτικό προσωπικό του νηπιαγωγείου το Project που υλοποίησαν κατά τη διάρκεια της Πρακτικής τους Άσκησης.

Συγκεκριμένα:
• Την πρώτη εβδομάδα δίνεται στους φοιτητές ένα πρόγραμμα –οδηγός δραστηριοτήτων μιας εβδομάδας (ενδεικτικό και σε καμία περίπτωση υποχρεωτικό), το οποίο τους υποστηρίζει να αναζητήσουν μαζί με τα παιδιά της τάξης τους το θέμα ενός Project που θα υλοποιήσουν κατά τη διάρκεια της Πρακτικής τους Άσκησης. Η ύλη που διαπραγματεύονται οι φοιτητές /ριες είναι στο πλαίσιο των ενδιαφερόντων και των αναγκών των παιδιών της τάξης του και του Αναλυτικού Προγράμματος.
• Τις επόμενες τρεις εβδομάδες διαπραγματεύονται το θέμα που θα επιλέξουν στο πλαίσιο του ΔΕΠΠΣ. Μεταξύ των υποχρεώσεών τους είναι η συνεργασία με την οικογένεια και τουλάχιστον μία φορά διαχείριση του προγράμματος εκτός της τάξης του νηπιαγωγείου
Ο φοιτητής/ρια καλείται να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις του/της, να προγραμματίσει, να εφαρμόσει και να βελτιώσει το έργο του. Η Π.Α. αποτελεί το πλαίσιο για να πειραματισθεί, να αναρωτηθεί, να μάθει και εν τέλει ... να αναπτύξει τις δικές του/της θεωρίες.
• Ο φοιτητής/ρια χρειάζεται να κατέχει τα θεωρητικά εργαλεία για την κατανόηση και ερμηνεία της διδακτικής πράξης. Δηλαδή, να γνωρίζει πώς να αντιλαμβάνεται τη διδακτική κατάσταση, πώς να την αναλύει και για ποιους λόγους υιοθετεί τη συγκεκριμένη μορφή συμπεριφοράς.
Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί, αλλά και η διδάσκουσα υπεύθυνη καθηγήτρια του συγκεκριμένου μαθήματος, επιδιώκουν να περάσουν από τα νηπιαγωγεία υποδοχής των φοιτητών, όπου συζητούνται, καταγράφονται προβλήματα και δίνονται οι ανάλογες κατευθύνσεις.
• Κατά τη διάρκεια της Π.Α., οι φοιτητές/ριες καθημερινά μετά την εργασία τους στο νηπιαγωγείο συναντώνται με τη διδάσκουσα καθηγήτρια και τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, συζητούν θέματα που αφορούν την Π.Α., επεξεργάζονται ή και αναζητούν εκπαιδευτικό υλικό από την Εργαστηριακή Αίθουσα της Προσχολικής Παιδαγωγικής και έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν αρχειακό εκπαιδευτικό υλικό παλαιότερων φοιτητών.
• Στο τέλος της Π.Α. οι φοιτητές παρουσιάζουν σε ηλεκτρονική μορφή όλη την πορεία της εργασίας τους (εμπεριέχονται φωτογραφίες και βιντεοσκοπήσεις της τάξης τους).
• Η παρουσίαση και διόρθωση της Εργασίας τους αποτελεί μέρος της αξιολόγησής τους στο συγκεκριμένο μάθημα.
• Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές που προετοιμάζουν τη Διπλωματική τους Εργασία με επιβλέπουσα τη διδάσκουσα καθηγήτρια, να υλοποιήσουν έρευνα δράσης και γενικότερα την έρευνά τους στο πλαίσιο της υποχρεωτικής τους Π.Α. στο Η΄ εξ.

Στη συνέχεια ακολουθούν πέντε μαθήματα Θεωρητικά – Εργαστηριακά, όπου μεταξύ των άλλων προβάλλονται βιντεοσκοπημένες τάξεις των φοιτητών/ριών (εφόσον το επιθυμούν και οι ίδιοι) και συζητούνται θέματα που αφορούν την Π.Α.
Η προετοιμασία εκπαιδευτικών που σκέφτονται, σχεδιάζουν, εφαρμόζουν, αναστοχάζονται και τελικά αυτό-βελτιώνονται είναι πολύ σημαντική και έχει τονιστεί ιδιαίτερα στο πλαίσιο των σύγχρονων κοινωνικών και εκπαιδευτικών αναγκών και αυτό επιδιώκεται στο πλαίσιο των υποχρεωτικών μαθημάτων Διδασκαλία Εφαρμογές Ι και Διδασκαλία Εφαρμογές ΙΙ.

Το μάθημα αξιολογείται συνολικά, παράλληλα και με τις γραπτές εξετάσεις της περιόδου Ιουνίου (Πιστωτικές μονάδες:6).

 

 Το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος Διδασκαλία Εφαρμογές ΙI εργάζονται και θα  υλοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση με  βάση το μοντέλο «Μάθηση μέσω σχεδιασμού» (περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας και στη σχετική ιστοσελίδα του εν λόγω προγράμματος).

Για τα ακαδημαϊκά έτη 2011-2012  και 2012-2013 το παραπάνω πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του Π.Τ.Ν. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διεκπεραιώνεται από έναν διδάσκοντα (κ. Μαρία Σακελλαρίου, Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια), μια αποσπασμένη νηπιαγωγό( κ. Χριστίνα Βάσση, υπ. Δρ.) και επικουρικά από μεταπτυχιακούς φοιτητές...

Επικοινωνία 
  earlychildhoodpedagogy<@>gmail.com
marisak<@>uoi.gr
+30 265 100 5884
+30 265 100 5700
Κτίριο τμήματος Νηπιαγωγών
Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης,
Ιωάννινα, Ελλάδα
 Ευχαριστίες
  Ο παρόν Ιστοχώρος δημιουργήθηκε και υποστηρίζεται από τον Καθηγητή Πληροφορικής, κ. Πέτρο Τζίμα.
Το λογότυπο της σελίδας φιλοτέχνησε η  κ. Χρυσιάννα Καραμέρη, Αρχιτέκτονας, Ηθοποιός.